Genbank

Håstorps Rödluvan ©Mikael OIsson

”I den mån man medvetet förändrar en lantras måste alltid en så långt som möjligt oförändrad baspopulation behållas” skrev Håkan Hallander. Med vår genbank vill vi åstadkomma just det. Två viktiga förutsättningar, förutom att undvika inkorsning, är att de inre egenskaperna bevaras genom vettigt avelsurval och att stor yttre variation tillåts. Om det finns en genbank gör inte nya avelsmål i övriga delar av rasen någon skada. Den fungerar som en säkerhet, så att man kan nyttja lantrasernas genetiska resurser på ett hållbart sätt.

Vår förening har bildats för att bevara fjällnära i en levande genbank. Med genbank menas ett slutet system, där ingen inkorsning tillåts. Med ”bevara” åsyftas betydelsen spara/skydda de fjällnära som en oförädlad lantras. 

Dessutom innebär genbanksverksamheten att man noga studerar släktskapet mellan de olika djuren, för att säkerställa att inga linjer/grenar/familjer faller bort eller ökar allt för kraftigt på bekostnad av alla – helt enkelt att de olika ursprungsdjuren är jämt representerade i dagens levande djur. Varje individ är viktig i en så hotad ras som den fjällnära! 

För registrering och avelsplanering har vi därför valt att använda samma svenska, specialskrivna genbanksprogram som flera andra lantrasbevarande föreningar. Här registreras samliga djur och deras härstamningsuppgifter. Programmet kan sedan användas av föreningens avelsrådgivare för att till exempel:

  • simulera olika parningar och visa släktskap mellan de tänkta föräldradjuren
  • välja ut minst besläktade partner till ett djur
  • hitta möjliga partners inom ett visst geografiskt område
  • kontrollera hur många avkommor de olika djuren har

Så här fungerar det för dig

  1. Skriv på att du vill vara med i genbanken och följa avelsplanen
  2. Anslut de djur som du vill ha med och som uppfyller härstamningskraven
  3. Om båda föräldrarna är registrerade i genbanken kan du be föreningen utfärda genbanksintyg för kalvarna

Anslut dina djur till genbanken

Kontakta registeransvarig Camilla Söderstjerna, tel 0435-230 85 eller camilla@myllan.nu