Avelsrådgivning och semin

För att uppfylla avelsmålen ska vi:

Tjuren Lill-Jan ©Kristofer Hallberg
  • se till att så många handjur och hondjur som möjligt får avkomma.
  • hålla proportionen mellan olika founders genetiska bidrag så jämn som möjligt.
  • generellt undvika nära släktskapsavel.
  • uppmuntra användning av egen tjur.
  • verka för att fjällnära kor endast betäcks med fjällnära tjur.
  • verka för att fler fjällnära tjurar som uppfyller våra härstamningskrav spermasamlas.
  • undvika ensidiga avelsmål och genom försiktig selektion slå vakt om rasens viktigaste egenskaper.
  • bedriva aktiv avelsrådgivning och livdjursförmedling.
  • följa upp sjukdomar och defekter årligen genom genbanksrapporten.
  • slå ut djur som uppvisar defekter som är eller kan vara ärftliga.

Då könskörtelhypoplasi på djur av fjällrastyp främst uppträder på helvita djur eller vita djur med endast lite färg på öronen, bör man undvika att medvetet avla för att få fram vita djur. Tjurar som används i avel ska ha två normalt utvecklade testiklar. Kor med fertilitetsproblem ska undersökas så de har två normala äggstockar. Forskning pågår för att kunna konstatera anlagsbärare via blodprov. Först om/när en sådan metod föreligger, kan det diskuteras om hårdare krav bör ställas.

Avelsrådgivning

Vi ger dig gärna råd om vilka kombinationer av avelsdjur som kan vara lämpliga. Det är mer än inavel vi måste ta hänsyn till i en så liten population som vår genbank. Tag gärna kontakt med ordförande och genbanksansvarige Ronny för avelsråd. 

Fjällnära semintjurar

Gyllsjös Eskil, som med sina 10 år var genbankens
äldste levande tjur vid fototillfället. © Martin Unell

Jordbruksverket finansierar samling och lagring av genetiskt material (sperma, ägg, embryo, vävnad och dylikt) från hotade husdjursraser. För nötkreatur säger deras riktlinjer att antal spermadoser i lager inte får understiga 50 per tjur. Dessa är reserverade för uppförökning i händelse av katastrof. När dosantalet är mellan 50-80 krävs Jordbruksverkets tillstånd för försäljning. Finns det 80-500 doser får sperman köpas utan kontakt med Jordbruksverket, men enbart användas till hondjur av samma ras.

Tre av de fjällnära semintjurarna låstes under hösten 2018 för användning då de har färre än 80 doser kvar, vilket betyder att rasföreningens godkännande krävs (vår eller Fjällrasavels, som också driver ett bevarandearbete för fjällnära boskap, men med en lite annan inriktning).

Eftersom en fjällnära semintjur redan är under 50-gränsen (Markisen) och en annan snart under 80 (Arne) har vi bara sex tjurar som är fria att använda i genbanken. Föreningen arbetar för att få till stånd fler semintjurar.

Nedanstående fjällnära semintjurar uppfyller genbankens härstamningskrav.
OBS! Det finns fler semintjurar som betecknas ”fjällnära”, men enbart nedanstående tjurar uppfyller vår genbanks härstamningskrav!

NamnKodnrLinjeprocentDoser kvar 2018-01-02Avkommor i genbanken*
7011 Mark 7-845 69% L, 19% K, 12% B 347 5
1003 Hjärter 7-708 50% B, 50% K 34118
Munter 7-525 100% L 29716
Klöver (founder) 7-527 100% K 22820
3659 Natten 7-887 50% B, 25% K, 25% Fa2102
1 Arne (founder) 7-560 100% B 9833
16 Benjamin**7-787 50% L, 50% K 799
1021 Kronprinsen**7-780 75% B, 25% K 6710
3053 Markisen**7-765 75% L, 25% B 49 14
2 Grålle**7-583100% L3911
210 Piraten**7-728100% LEj fri p.g.a. spermakvalitet3
16 Joker**7-74175% K, 25% LEj fri (info saknas)2

Förkortningar:
L=Lillhärjåbygget
B=Biellojaure
K=Klövsjö
Fa=Fatmomakke


* Till och med 2017-12-31. Inkluderar även historiska djur.
** Får ej användas fritt, se ovan.