Föreningen

Föreningens först valda interimsstyrelse, 25 augusti 2007. Våren 2008 hölls det första årsmötet. Från vänster: Claes Nihlén, Peter Stenberg, Jan-Olof Mathiasson, Andreas Nilsson, Katarina Svensson, Ronny Olsson, Bo Dahlgren, Johan Widing. Saknas: Bengt Svensson, Ann Eriksson, Jan Högberg, Lars Marstone och Kurt Persson.

Vi arbetar för att bevara den fjällnära boskapen som en oförädlad lantras inom en levande genbank.

Vår förening är sedan januari 2012 godkänd av Jordbruksverket som registerförande förening för fjällnära boskap. Hösten 2011 godkände Jordbruksverket vår avelsplan, alltså det dokument som beskriver hur vår genbank fungerar och hur avel och bevarandearbete ska bedrivas inom genbanken.

Föreningens ändamål

Utdrag ur stadgarna:
”Att ideellt verka för bevarande av populationer av svenska lantraser/allmogeraser eller sedan lång tid anpassade och etablerade raser av utrotningshotade eller till sin funktion hotade raser/populationer av nötkreatur.

Med bevarande åsyftas definitionen bevara=spara/skydda, inte utveckla genom styrning mot mer eller mindre ensidiga avelsmål.

Att genom rikstäckande genbanksverksamhet trygga en bas-/variationspopulation av fjällnära boskap, där levande djur ska utgöra grunden och fryst genetiskt material
ses som ett viktigt komplement. Den fjällnära populationen inom det vidare ras-
begreppet fjällras är ett så gott som oförädlat restbestånd av typiska allmogekor av fjällrastyp.

Stor genetisk variation ska eftersträvas, liksom en relativt effektiv population, med så
jämn könsfördelning som praktiskt är möjligt. Populationens karaktär och funktion,
yttre naturligt nedärvda variation och inre anpassade egenskaper skall beaktas i
bevarandearbetet. Det är alltså inte enbart ett teoretiskt, genetiskt bevarande vi
strävar efter. I genbanksverksamheten skall följande dokument användas: kontrakt,
härstamningsintyg och årsrapport. Ett genbanksregister skall upprätthållas med
uppgifter om djurens härstamning tillbaka till founders och därmed hålls kontroll över
populationens genetiska variation, inavelsgrad och viktiga linjer.

I framtiden kan även andra raser/populationer av äldre svenska nötkreatur bli aktuella
för bevarande inom föreningen.

Ändamålet är ej att skapa ekonomisk vinning åt föreningen eller åt dess medlemmar.”

Föreningens stadgar i sin helhet hittar du HÄR (pdf)

Tjuren Lill-Jan med flera ©Mina Möller