Föreningen för äldre svensk boskap

bevarar den fjällnära boskapen

 

Föreningen för äldre svensk boskap

Vi arbetar för att bevara den fjällnära boskapen som en oförädlad lantras inom en levande genbank.
 
Vår förening är sedan januari 2012 godkänd av Jordbruksverket som registerförande förening för fjällnära boskap. Hösten 2011 godkände Jordbruksverket vår avelsplan, alltså det dokument som beskriver hur vår genbank fungerar och hur avel och bevarandearbete ska bedrivas inom genbanken.
 

Stadgar och målsättning

Föreningens ändamål (utdrag ur stadgarna)

Att ideellt verka för bevarande av populationer av svenska lantraser/allmogeraser eller sedan lång tid anpassade och etablerade raser av utrotningshotade eller till sin funktion hotade raser/populationer av nötkreatur.
 
Med bevarande åsyftas definitionen bevara = spara/skydda, inte utveckla genom styrning mot mer eller mindre ensidiga avelsmål.
 
Att genom rikstäckande genbanksverksamhet trygga en bas-/variationspopulation av fjällnära boskap, där levande djur skall utgöra grunden och fryst genetiskt material ses som ett viktigt komplement. Den fjällnära populationen inom det vidare rasbegreppet fjällras är ett så gott som oförädlat restbestånd av typiska allmogekor av fjällrastyp.
 
Stor genetisk variation skall eftersträvas, liksom en relativt effektiv population, med så jämn könsfördelning som praktiskt är möjligt. Populationens karaktär och funktion, yttre naturligt nedärvda variation och inre anpassade egenskaper skall beaktas i bevarandearbetet. Det är alltså inte enbart ett teoretiskt, genetiskt bevarande vi strävar efter. I genbanksverksamheten skall följande dokument användas; kontrakt, härstamningsintyg och årsrapport. Ett genbanksregister skall upprätthållas med uppgifter om djurens härstamning tillbaka till founders och därmed ha kontroll över populationens genetiska variation, inavelsgrad och viktiga linjer.
 
I framtiden kan även andra raser/populationer av äldre svenska nötkreatur bli aktuella för bevarande inom föreningen.
 
Ändamålet är ej att skapa ekonomisk vinning åt föreningen eller åt dess medlemmar.

Föreningens bildande

Den 25 augusti 2007 valdes en interimstyrelse vid ett möte i Hörby. Den arbetade fram till vårt första ordinarie årsmöte som hölls i Stängnäs den 29 mars 2008. Då bildades föreningen officiellt, stadgar och målsättning antogs, styrelse och funktionärer valdes.

Föreningens först valda interimstyrelse


Fr.v: Claes Nihlén, Peter Stenberg, Jan-Olof Mathiasson, Andreas Nilsson,
        Katarina Svensson, Ronny Olsson, Bo Dahlgren, Johan Widing
(På bilden saknas Bengt Svensson, Ann Eriksson, Jan Högberg, Lars Marstone och Kurt Persson.)

© Föreningen för äldre svensk boskap, om ej annat anges